Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Wysłano dnia 25-05-2018 o godz. 14:58:33 przez jw1

  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Jest położona w obrębie strefy ochrony uzdrowiskowej „B”.
  Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00056570/2. Natomiast w umowie notarialnej zostanie zawarty wniosek o założenie dla wyodrębnionego lokalu nowej księgi wieczystej.
  Dane dotyczące nieruchomości są zgodne z danymi z ewidencji nieruchomości, prowadzonej przez Starostę Powiatu Kłodzkiego.

  Uzasadnienie wyboru formy przetargu: nabycie lokalu mieszkalnego nr 9 poprawi warunki mieszkaniowe jego nabywcy. Przetarg ustny ograniczony do: właścicieli lokali mieszkalnych lub osób posiadających zameldowanie na pobyt stały w budynku przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju.
  Ponadto o zastosowanie tej formy przetargu wnioskowała Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na posiedzeniach: w dniu 21 lutego 2014 r. oraz w dniu 9 marca 2016 r.

  Opis nieruchomości:
  Samodzielny lokal mieszkalny nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9. Lokal o pow. użytkowej 17,86 m², składający się z pokoju i kuchni (WC na korytarzu, wchodzi w skład nieruchomości wspólnej), położony na drugim piętrze budynku. Funkcjonalność, stan techniczny wyposażenia i standard lokalu niskie. Lokal ogrzewany kotłem na paliwo stałe, zlokalizowanym w pokoju.
  Do lokalu przypisana jest komórka (2,86 m²) poza budynkiem mieszkalnym, która nie stanowi przedmiotu sprzedaży.
  Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej (rok budowy: ok. 1918). Stan techniczny dostateczny. W budynku znajduje się dziesięć lokali mieszkalnych. Budynek jest wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną, gazową, odgromową i telekomunikacyjną. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra (ul. Owcza / Warszawska). Otoczenie korzystne.
  Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
  Udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo współwłasności nieruchomości gruntowej w granicach działki gruntu nr 276 (AM–7) o pow. 1 451 m², obręb Centrum, jak również prawo współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  Nieruchomość gruntowa jest położona na obszarze przeznaczonym w MPZP CENTRUM pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego (MN/MT 5).

  Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 zł).
  Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu zawarcia umowy notarialnej.

  Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej: 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta 00/100 zł).

  Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 21 czerwca 2018 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy–Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, lokal nr 9”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).

  Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: do dnia 22 czerwca 2018 r. (do godz. 14.30), Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (sekretariat, I piętro, pok. nr 16). Zgłoszenie, z dopiskiem „Przetarg, lokal nr 9”, powinno zawierać: 1) potwierdzenie bycia właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 9 lub uwierzytelnioną w Urzędzie Miejskim kserokopię ważnego poświadczenia zameldowania na pobyt stały w budynku przy ul. Warszawskiej 9, 2) dowód wniesienia ustalonego wadium.
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń (parter budynku) w Urzędzie Miejskim w dniu 25 czerwca 2018 r.

  Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (sala posiedzeń, I piętro) o godz. 10.00.

  Każda osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca podczas przetargu osobę fizyczną powinna przedłożyć komisji ważny dokument tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo notarialne (oryginał), natomiast osoba reprezentująca osobę prawną – ważny dokument tożsamości oraz dokumenty upoważniające do reprezentowania podczas przetargu osoby prawnej (oryginały). Osoby lub spółki, będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) w razie potrzeby powinny przedłożyć komisji dokumenty potwierdzające możliwość nabycia nieruchomości, o których mowa w tej ustawie. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.), lub złożenie przez małżonka uczestniczącego w przetargu pisemnego oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W pozostałych przypadkach wadium wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (liczy się data wpływu na rachunek UM w Polanicy–Zdroju). Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do uczestnictwa w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 716). Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 9 pozostaje w zarządzie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy–Zdroju Sp. z o.o. Organizator przetargu nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie wydana w posiadanie nabywcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27) lub telefonicznie – 074 86 80 636. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30. W okresie 24/05/2018–14/06/2018 r. istnieje możliwość oglądnięcia nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  Polanica–Zdrój, 23 maja 2018 r.

  BURMISTRZ MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  MAPA >>>>
  FOTOGRAFIE >>>>
  SZKIC >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez jw1


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·