Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Konkurs na stanowisko: samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żoł
  Wysłano dnia 06-04-2018 o godz. 12:11:51 przez pl

  Administracja
  Konkurs na stanowisko: samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko:
  SAMODZIELNEGO REFERENTA  1. Adres jednostki:
   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy -Zdroju, aleja Wojska Polskiego 23
  2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
  - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  - brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie w kierunku finanse i rachunkowość i  co najmniej 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku.
  3. Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
  - dobra znajomość  ustaw : o finansach publicznych , o rachunkowości,  o samorządzie gminnym o pracownikach samorządowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych
  - biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office,
  - samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:;
  1) sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracji  i obsługi Szkoły,
  2) przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;
  3) obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana),
  4) obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji),
  5) terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;
  6) kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń,
  7) obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników:
  - terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
  - sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich   pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom   Skarbowym;
  8) sporządzenie kart wynagrodzeń;
  9) ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;
  10) wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
  11) sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników Szkoły na renty i emerytury;
  12) sporządzanie wymaganych przez organ prowadzący szkołę analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości;
  13) współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
  14) podejmowanie i transportowanie gotówki z banku w Polanicy -Zdroju  do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  15) Prowadzenie raportu kasowego zgodnie z instrukcją kasową
  16) wypisywanie i prowadzenie czeków gotówkowych;
  17) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania jak: książeczki czekowe, kwitariusze przychodowe;
  18) prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  19) pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
  20) Fakturowanie i kalkulacja cen w zakresie działalności szkoły
  21) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i inne prace zlecone przez głównego księgowego.
  5. Wymagane dokumenty.
  1) Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  - list motywacyjny;
  - curriculum vitae;
  - kserokopie świadectw  pracy;
  - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
  - kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
  - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu     z pełni praw publicznych;
  - oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  - oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
  2) W razie posiadania - dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
  Wszystkie  wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzurę : "Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ...
  6. Termin, sposób  i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowe nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy- Zdroju w  zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Szkole" w terminie do dnia 25 kwietnia  2018r. do godz. 15.00.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być napisane w języku polskim,  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r, poz. 902 ze zmianami)
  7. Inne informacje
  1) Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje: 1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne  - rozmowę kwalifikacyjną lub test.
  2) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru. Test, rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zostanie przeprowadzona 27.04.2017 roku o godz. 13.00 w siedzibie Szkoły. Kandydaci zostaną poinformowali telefonicznie.
  3) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
  4) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej  Miasta Polanica – Zdrój w BIP.
  5) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
  6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8681-427

  pełna treść informacji >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·