Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wysłano dnia 30-03-2018 o godz. 15:18:23 przez pl

  Administracja

  IT.271.5.2018                                                                                              Polanica-Zdrój 2018-03-30

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-Zdroju”


  Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr 2, 30, 31,4/1,4/3, obręb Nowy Wielisław oraz 38, 90, obręb Sokołówka w Polanicy-Zdroju  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 74 86 80 600
  fax. 74 86 81 046

  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-Zdroju” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.
  Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne, tj.:
  a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  b) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
  c) stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowiązany stawić się na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
  d) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;
  e) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;
  f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowaniem rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
  g) żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;
  h) dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
  i) weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
  j) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;
  k) udział w naradach koordynacyjnych budowy;
  l) udział w przekazywaniu placu budowy;
  m) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
  3. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu
  Projekt przebudowy obejmuje odcinek drogi w ul. Żeromskiego o łącznej długości 273 m. Zadanie rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 388 i kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną - ul.  Prusa. Na całej długości planowana przebudowa drogi przebiega w granicach istniejącego pasa drogowego, po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnej terenu, z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. Projektowana ulica jest drogą jednojezdniową, jednopasową o szerokości 5,50 m. Na całej długości projektuje się chodnik po prawej stronie jezdni  o szerokości 1,50 m z jednym lokalnym przewężeniem, na którym chodnik ma szerokość 1,20 m. Przewężenie w chodniku wymuszone jest istniejącym przejściem (tunelem) pod torami PKP. Projekt przewiduje w obrębie skrzyżowania drogi gminnej (ul. Żeromskiego) z drogą wojewódzką nr 388 budowę chodnika do przejścia dla pieszych.
  Roboty drogowe: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokości 10 cm - 1695,00 m2, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 + 6 cm - 1695 m2, budowę zjazdów z kostki kamiennej 9x11 cm - 126 m2, ułożenie krawężników drogowych betonowych wystających o wym. 15x30x100 na ławie betonowe 446 mb, wbudowanie obrzeży betonowych 30x8 - 293 mb, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - 466,0 m2,  miejsc postojowych 89,0 m2 oraz wykonanie ścieku (obramowania jezdni) z kostki kamiennej 9 - 11 cm na gotowej ławie betonowej o szerokości 50 cm - 182,0 mb.
  Roboty elektryczne (oświetlenie): ułożenie nowych kabli zasilających  oświetlenie uliczne (YAKY 4x25 mm2) o długości 304 mb, ustawianie słupów  stalowych - szt. 11, montaż na zamontowanych wysięgnikach opraw lamp LED L32 71W  - 11 szt.
  ROBOTY DROGOWE (szczegółowy zakres prac):
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
  1)    Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim – 0,273 KM
  2)    Wycięcie drzew średnicy 15-40 cm wraz z karczowaniem pni. Wywóz i składowanie pni, karpiny i drewna zapewnia Wykonawca. – 3 SZT.
  3)    Karczowanie krzaków – 0,012 HA
  4)    Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm. – 65 M
  5)    Rozebranie obrzeży betonowych – 25,0 M
  6)    Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gł. Śr.10cm  - ul. Żeromskiego. Odwiezienie frezowiny do 3 km z opłatą za składowanie – 1695 M2
  7)    Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm – 251,0 M
  8)    Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem -  23,00 M2
  9)    Załadunek i wywóz gruzu do 3 km z opłatą za składowanie    - 34,90 M3
  10)    Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. do 3 km wraz z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE (załadunek i wywóz gruntu z korytowania chodników, zjazdów, miejsc postojowych, ścieku z kostki kamiennej, poszerzenia jezdni oraz gabionów) – 375,66 M3
  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
  11)    Wykonanie  przy kanalika z rur PCV średnicy 20 cm - 69,0 M
  12)    Wykonanie  studzienek (z rur betonowych średnicy 50 cm) ściekowych z wpustem i osadnikiem Wp1 do Wp13. – 11,0 SZT
  13)    Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych – 12 SZT
  14)    Regulacja pionowa obudów zaworów wodnych i gazowych – 3 SZT
  PODBUDOWY
  15)    Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm – zjazdy, miejsca postojowe, ściek, poszerzenie – 356,0 M2
  16)    Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm – chodniki – 455,0 M2
  17)    Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – lokalne wzmocnienie konstrukcji jezdni (poszerzenie) – 50,0 M2
  18)    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - lokalne wzmocnienie konstrukcji jezdni (poszerzenie) – 50,0 M2
  19)    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – chodniki – 466,0 M2
  20)    Wykonanie podbudowy z betonu B 20 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy (kostka kamienna), miejsca postojowe 154+89 – 215,0 M2
  21)    Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym  gr. do 10 cm – utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 77x0,1 – 3,70 M3
  22)    Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 1780-85 – 1695,0 M2
  NAWIERZCHNIE
  23)    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm, nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ZJAZDY KOSTKA KAMIENNA – 126,0 M2
  24)    Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 0-16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm – jezdnia 1780-85 – 1695,0 M2
  25)    Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 0-12 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1780-85 – 1695,0 M2
  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
  26)    Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III - ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntem z wykopów na całym odcinku robót przy szerokości 100 cm [230x1] - pobocza wzdłuż chodników – 208,0 M2
  27)    Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem gr. 16-20 cm z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie cementowej - obudowa wylotów przy kanalików i przepustów – 10,0 M2
  28)    Czyszczenie rowu z namułu z regulacją dna i skarp rowu – 50,0 M
  29)    Czyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami  -= 27,0 M
  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
  30)    Montaż poręczy sztywnych dla pieszych typu U-12a o rozstawie słupków 150 cm 60+35 - 95 M
  ELEMENTY ULIC
  31)    Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 - krawężnik betonowy 509x0,06m3/m, ściek z kostki kamiennej, 182x0,5x0,2, obrzeże bet. [312x0,03m3/m] = 30,54+18,2+9,36 – 53,75 M3
  32)    Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na gotowej ławie betonowej, na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową –  na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężnik wystający 3 cm – 446,0 M
  33)    Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na gotowej ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą  - 293,0 M
  34)    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione  piaskiem  -  chodniki – 466,0 M2
  35)    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  -  miejsca postojowe – 89,0 M2
  36)    Wykonanie ścieku (obramowania) jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm na gotowej ławie betonowej –  szerokość ścieku 50 cm – 4 rzędy kostki kamiennej 9-11 cm.- 182,0 M
  INNE ROBOTY
  37)    Konstrukcja oporowa z koszy siatkowo kamiennych (gabionów) 50x100x200 cm – 59,50 M3
  OŚWIETLENIE DROGOWE (szczegółowy zakres prac)
  1)    Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV – 284,0 M
  2)    Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia – 10,0 M3
  3)    Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV- 284,0 M
  4)    Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie – 284,0 M
  5)    Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych – 304,0 M
  6)    Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 10,0 SZT
  7)    Montaż wysięgników dwuramiennych o ciężarze do 15 kg na słupie – 1,0 SZT
  8)    Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie – 9,0 SZT
  9)    Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe – 99
  10)    Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED L32 71W (1 lampa w oprawie) – 11 SZT
  11)    Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 – 88,0 SZT
  12)    Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) – 33,0 SZT
  13)    Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) – 88,0 SZT
  14)    Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 -= 10,0 ODC.
  15)    Pierwszy pomiar skuteczności zerowania – 1,0 POMIAR
  16)    Następny pomiar skuteczności zerowania – 10,0 POMIAR
  17)    Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp (1 lampa w oprawie) – 6,0 SZT
  18)    Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV – 6,0 SZT.
  19)    
  4. Wymagania Zamawiającego:
  Wykonawca musi dysponować:
  a.    co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, przy realizacji przynajmniej dwóch (2) zadań o wartości powyżej
   100 tys. zł każde,


  b.    co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub kierownika budowy, przy realizacji przynajmniej dwóch (2) zadań o wartości powyżej 30 tyś. zł każde.

  4. Zamawiający żąda złożenia dokumentów:
  a.    Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru)
  b.    aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  c.    Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  d.    Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. uprawnień upoważniających do pełnienia nadzoru bez ograniczeń.
  e.    Dokumentu potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualnego na dzień otwarcia oferty
  f.    Wykaz wykonywanych usług w zakresie nadzoru budowlanego w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania - wg załącznika nr 2 do oferty
  g.    Parafowany przez Wykonawcę Wzór Umowy

  5. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
  Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy został ustalony do dnia 30.09.2018r.

  6. Rozliczenia płatności:
  Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie jednej faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze całości robót.,
  Terminy płatności:  21 dni licząc od daty  doręczenia,

  7. Sposób przygotowania oferty
  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium „cena brutto” – C; oraz „ilość pobytów w tygodniu” - IP.

  KRYTERIUM    SKRÓT    WAGA (%)    LICZBA PUNKTÓW
  Cena ofertowa brutto    C    95%    95
  Ilość pobytów    IP    5 %    5
  RAZEM    -    100%    100
  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
  L = C + IP
  gdzie:   
  L – całkowita liczba punktów
  C - liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
  IP – liczba punktów uzyskana w kryterium „ Ilość pobytów”,

  Sposób oceny oferty:
  Formuła oceny za każde badane kryterium:
                
                    cena minimalna
  C = ---------------------------------- x KP x WC
                   cena badanej oferty


  gdzie:
  C - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium  
  KP – współczynnik proporcjonalności = 100
  WC – waga procentowa dla kryterium 95%

  Ocena punktowa w kryterium „Ilość Pobytów”
  W powyższym kryterium oceniane będzie ilość pobytów nadzoru inwestorskiego na budowie liczony w skali jednego tygodnia przez cały okres nadzorowanej inwestycji.
  Liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium „Ilość Pobytów” zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:
  •    2 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia– oferta otrzyma w tym kryterium - 0 pkt
  •    3 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia  – oferta otrzyma w tym kryterium - 5 pkt

  Uwaga: Minimalna ilość pobytów na budowie wynosi 2 x w tygodniu. W przypadku, gdy oferent nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 2 pobyty na budowie i otrzyma 0 punktów.  


  Cenę ofertową oraz ilość pobytów na budowie należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2) oraz wykaz osób (wg załącznika nr 3).
  Do oferty należny dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
  8. Miejsce i termin złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 3, 57-320 Polanica-Zdrój w sekretariacie (I piętro), lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
  Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r.  do godz. 14.00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 13.00 – sala posiedzeń I piętro UM Polanica-Zdrój
  Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
  Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
  9. Pytania i odpowiedzi
  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: infrastruktura@polanica.pl
  10. Termin związania ofertą  
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożona ofertą do dnia 12.05.2018 r.
  11. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
  3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
  12. Załączniki do zapytania ofertowego
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
  Załącznik nr 2 - Wykaz usług,
  Załącznik nr 3 - Wykaz osób.

  pełna treść zapytania ofertowego >>>>
  wzór umowy >>>>
  załączniki nr 1, 2 i 3 >>>>
  projekt drogowy >>>>
  projekt oświetlenia >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·