Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: V sesja Rady Miejskiej - 5.04.2018 r.
  Wysłano dnia 29-03-2018 o godz. 12:54:58 przez ac

  Administracja

                   Polanica – Zdrój, dnia 29 marca 2018 r.
  RM.0002.5.2018

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 5 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 14.30 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2018 ROKU.
  Porządek obrad:  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Informacja na temat realizacji zadań zleconych przez Gminę dotyczących utrzymania dróg i chodników w sezonie zimowym.
  7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  b.Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  c.Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne.
  d.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (najmu) tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 1 roku, 3 lat.
  e.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Leopolda Staffa.
  f.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Marii Konopnickiej.
  g.Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017,
  h.Przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017,
  i.Przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.
  j.Wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/19/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  8.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  9.Zamknięcie obrad.

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                             w Polanicy-Zdroju

                                             Roman Szymański


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·