Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  Wysłano dnia 11-01-2018 o godz. 15:53:48 przez pl

  Administracja
  Polanica-Zdrój, 10 stycznia 2018r.

   

  O G Ł O S Z E N I E


  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2018 roku, z zakresu:


  I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  1. Rodzaj zadania - zadanie z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz współdziałanie ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  2. Formy realizacji zadania:
  - wystawy fotografii i malarstwa,
  - współpraca z miastami partnerskimi,
  - publikacje i wydawnictwa,
  - rozwijanie, dokumentowanie życia społecznego, kulturalnego i artystycznego,
  - konferencje, seminaria, sesje naukowe,
  - konkursy oraz inne formy działalności mające na celu promocję miasta,
  - podtrzymywanie tradycji narodowej.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt I. 2, w 2018 roku - 50.000,00 zł.
  4. W roku 2017 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 40.000,00 zł.

  II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  1. Rodzaj zadania - propagowanie i rozwijanie rożnych form kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
  2. Formy realizacji zadania:
  - prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,
  - prowadzenie sekcji sportowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,
  - zakup sprzętu sportowego,
  - organizowanie imprez sportowych (miejskich i międzyszkolnych),
  - uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym różnych szczebli
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt II. 2, w 2018 roku - 130.000,00 zł

  4. W roku 2017 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 115.000,00 zł.


  III. Zasady przyznawania dotacji.


  1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) i innych szczegółowych przepisów.
  2. Burmistrz przyznaje zarządzeniem dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;
  4. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostanę ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


  IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.
  2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz  obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

  V. Termin składania ofert.

  l. Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy  ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018r.” lub  „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r.”.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. W dniu 06 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, w sali narad na I piętrze, pok. nr l4 o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie ofert.

  3. Wzór oferty stanowi zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016r. poz. 1300):


  VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni,
   licząc od ostatniego dnia składania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
      
  2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego
   wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. W celu zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta powołuje Komisję Konkursową.  
  W skład komisji wchodzą wytypowani Pracownicy Urzędu Miejskiego, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Komisja obraduje w składzie co najmniej 3-osobowym. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Burmistrzowi protokół  z tej oceny.
      
  4. Wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków finansowych dokonuje Burmistrz Miasta. Ogłoszenie wyniku konkursu stanowi podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym w umowie.
  5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji w/w zadań nastąpi w oparciu o określone kryteria w art. 15 ust. l wymienionej na wstępie ustawy:
  - celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,
  - posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
  - zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  - osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
  - ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
  - pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,
  - posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
  - rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
  - rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.
            
  VII. Postanowienia końcowe.

  1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
  dokumentację związaną z jego realizacją.
  2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją
  3. Sprawozdanie z realizacji i zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
      
  Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela się
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (tel. 74 8680 620,  748 680 642).

  treść ogłoszenia >>>>
  zarządzenie Burmistrza Miasta >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·