Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Otwarty konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w ramach gminnego pr
  Wysłano dnia 11-01-2018 o godz. 15:29:55 przez pl

  Administracja  O G Ł O S Z E N I E


   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późn. zm.)
     

  BURMISTRZ MIASTA   POLANICA – ZDRÓJ


  ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczenia zdrowotnego  w ramach gminnego programu  zdrowotnego  przyjętego do realizacji w 2018 roku, w zakresie:

  I. Profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV)  Przedmiot konkursu obejmuje  wyłonienie realizatora świadczenia zdrowotnego w formie szczepień  ochronnych :

  I. dziewcząt  urodzonych w 2004 roku, będących mieszkankami Polanicy-Zdroju (25 dziewcząt), 

  Wymagania stawiane oferentom:
  1. posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. realizowanie świadczeń w placówce służby zdrowia  na terenie miasta Polanica-Zdrój,
  3. termin realizacji  umowy  o udzielenie  zamówienia na powyższe świadczenia maksymalnie do 31 grudnia 2018 roku.

  Oferty składane na realizację  programu  powinny zawierać:
  1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego realizowanego przez Gminę Polanica-Zdrój oraz treścią ogłoszenia o konkursie,
  2. szczegółowe dane o oferencie: nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu oraz  numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru w odniesieniu do podmiotów, określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
  3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny  oraz środki transportu i łączności,
  4. informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób  realizujących świadczenie objęte konkursem,
  5. proponowaną cenę netto i brutto za usługę jednostkową (koszt  1 dawki szczepionki) ,
  6. proponowany czas trwania umowy,
  7. proponowane warunki płatności za usługi będące przedmiotem konkursu.
       

  Termin związania ofertą obowiązuje przez 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

  Ze szczegółowymi warunkami konkursu  i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego  3 ( pok. nr 20 na I piętrze). Informacje telefoniczne można uzyskać u Sekretarza Gminy  pod nr tel. 74 8680 620.

  Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

  Oferty w zamkniętych kopertach, z napisem  „ Konkurs – program zdrowotny 2018 ” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. J. Dąbrowskiego 3,  najpóźniej dnia do 29 stycznia 2018 r. do godziny 15.30.

  Część jawna konkursu rozpocznie się 31 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00, w sali narad  na I piętrze ( pok. nr 14) w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Polanicy-Zdroju. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 02 lutego 2018r.

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zastrzega sobie prawo  odwołania konkursu  zmiany terminu składania ofert,  bez podania przyczyny.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie właściwe przepisy prawa,  cytowane we wstępnej części ogłoszenia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Ogłoszenie o konkursie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju ( parter) oraz na stronie internetowej bip.polanica.pl.
   
  Polanica-Zdrój, dnia  10 stycznia 2018r.

  treść ogłoszenia >>>>
  zarządzenie Burmistrza Miasta >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·