Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Zaproszenie do składania ofert - tablice Modernizacja oczyszczalni
  Wysłano dnia 21-12-2017 o godz. 16:43:24 przez pl

  Administracja

  Polanica – Zdrój, 21.12.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                           
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.4.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

   

  Wykonanie dwóch tablic dla projektu pn.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, realizowanego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa, Priorytet nr 4 RPO WD


     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1 Wykonanie, dostawa oraz montaż we wskazanych przez zamawiającego miejscach tablicy pamiątkowej i informacyjnej.
  1.2 Parametry techniczne tablicy pamiątkowej : wymiary 200 cm wys. x 300 cm szer., do montażu na 2 słupkach ocynkowanych Ø 60 mm, materiał z którego należy wykonać tablicę: blacha ocynkowana o grubości 1,5 mm, uchwyt do znaku szt. 4.
  1.3 Tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:
  1.3.1 Na powierzchni 25% – zestawienie znaków graficznych (w pełnych kolorach) ułożonych       w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Funduszy Europejskich w formie znaku programu regionalnego, logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  1.3.2 Na powierzchni 50% – nazwę projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, Cel projektu: poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Polanica – Zdrój, nazwę Beneficjenta: Gmina Polanica – Zdrój.
  1.3.3 Na powierzchni 25% – herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD) (po prawej stronie), u dołu napis: www.mapadotacji.gov.pl.
  1.3.4 Wzór tablicy pamiątkowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2.1 Tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:
  2.1.1 Na powierzchni 75% – tekst: Gmina Polanica – Zdrój realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, Celem projektu jest: poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Polanica – Zdrój, Dofinansowanie projektu z UE: 1 636 708,52 PLN.
  2.1.2 Na powierzchni 25% - zestawienie znaków graficznych (w pełnych kolorach) ułożonych       w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Funduszy Europejskich w formie znaku programu regionalnego, herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD), logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, u dołu napis: www.mapadotacji.gov.pl.
  2.1.3 Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  3. Przed wykonaniem tablic opracowany projekt graficzny wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego.
  4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do  31.12.2017 r
  5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%). Podana przez oferenta cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.
  6. Termin i sposób złożenia oferty cenowej: do 27.12.2017 r. (do godz. 8.00) na adres e–mail: p.les@polanica.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, 57–320 Polanica – Zdrój (pokój nr 16). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres oferenta.
  7. Sposób przygotowania oferty cenowej:
  7.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, umieszczając na niej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania (w przypadku składania oferty           w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju).
  7.2 Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.
  7.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  7.4 Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
  7.5 Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cen.
  7.6 Do oferty należy załączyć, potwierdzoną za zgodność odpisu z oryginałem, kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym (jeżeli oferta będzie składana pocztą elektroniczną – zeskanowany dokument).
  8. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
  9. Ocena złożonych ofert cenowych zostanie dokonana w dniu 27.12.2017 r. o godz. 8.30
  10. W przypadku zbyt wysokiej ceny lub niespełnienia warunków przez wszystkich oferentów zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.
  11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiając wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  12. Burmistrz Gminy Polanica-Zdrój zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  13. Osobą uprawnioną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Przemysław Leś, inspektor ds. Unii Europejskiej, tel. 74 86 80 630, e–mail: p.les@polanica.pl

  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (-) Dariusz Kupiec


  Formularz propozycji cenowej >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·