Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Wysłano dnia 27-10-2017 o godz. 14:11:16 przez jw1

  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. L. Kruczkowskiego w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 26/3 (AM–1) o pow. 2 938 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081974/8.

  Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 18 września 2017 r.

  Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Jest położona w obrębie strefy ochrony uzdrowiskowej „C”. Dane dotyczące nieruchomości są zgodne z danymi z ewidencji nieruchomości, prowadzonej przez Starostę Powiatu Kłodzkiego.

  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość jest położona w strefie peryferyjnej Polanicy–Zdroju. Otoczenie przeciętne. Dostępność komunikacyjna dobra – bezpośredni dostęp do drogi publicznej (jezdnia asfaltowa). Działka gruntu w kształcie zwartego wielokąta, warunki do zabudowy dobre, teren płaski. Uzbrojenie pełne.

  Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym MPZP NOWA SOKOŁÓWKA: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego (MN/MT 1).

  Cena wywoławcza nieruchomości: 159 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 zł) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%, z zastrzeżeniem, że do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości).

  Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej: 39 114,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście 00/100 zł).

  Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (sala posiedzeń, I piętro) o godz. 10.45.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie ustalonego wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy–Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269. Wniesienia wadium należy dokonać do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie (liczy się data wpływu na wskazany rachunek). W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr 26/3”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).

  Każda osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca podczas przetargu osobę fizyczną powinna przedłożyć komisji ważny dokument tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo (oryginał), natomiast osoba reprezentująca osobę prawną – ważny dokument tożsamości oraz dokumenty upoważniające do reprezentowania podczas przetargu osoby prawnej (oryginały). Osoby lub spółki, będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.) w razie potrzeby powinny przedłożyć komisji dokumenty potwierdzające możliwość nabycia nieruchomości, o których mowa w tej ustawie. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682), lub złożenie przez małżonka uczestniczącego w przetargu pisemnego oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W pozostałych przypadkach wadium wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nieruchomości ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (liczy się data wpływu na rachunek UM w Polanicy–Zdroju). Koszt zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
  Organizator przetargu nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie wydana w posiadanie nabywcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27) lub telefonicznie – 074 86 80 636. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30. W okresie 30/10/2017–04/12/2017 r. istnieje możliwość oglądnięcia nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  Polanica–Zdrój, 27 października 2017 r.

  BURMISTRZ MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  MAPA >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez jw1


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·