Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy
  Wysłano dnia 12-10-2017 o godz. 10:24:44 przez pl

  Administracja


  IT.271.14.2017.TP                                                                       Polanica-Zdrój 2017-10-10

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy, z wykonaniem przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł c.o. w kotłowni szkolnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 i 15”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1507) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).


  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizacji robót związanych z wymianą palnika olejowego istniejącego kotła c.o. wraz z wykonaniem przyłącza gazowego od istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na granicy działki do budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł.
  Etap 1 – faza projektowa: pozyskać mapę do celów projektowych (o ile zajdzie taka potrzeba), dokonać wizji w terenie i zapoznać się ze stanem technicznym pomieszczenia kotłowni oraz instalacjami w niej zabudowanymi. Wykonać inwentaryzacje stanu istniejącego pomieszczenia kotłowni w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Uzgodnić z Zamawiającym projekt koncepcyjny i ostateczne rozwiązania projektowe. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wykonać projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, instrukcji obsługi kotłowni gazowej, harmonogram rzeczowo finansowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo finansowy stanowić będzie załącznik do umowy.
  Etap 2 – faza wykonania robót budowlanych:
  1) po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonać zewnętrzne przyłącze gazowe (od istniejącej szafki do budynku),
  2) wewnętrzną instalację gazową,
  3) wymienić palnik olejowy na gazowy w kotle stalowym wodnym niskotemperaturowym VIESSMANN - typ Paromat-Simplex konstrukcja z 1999 r. o mocy 130kW)
  4) w przewodzie kominowym do którego podłączony jest kocioł wprowadzić wkład kominowy z blachy kwasoodpornej.
  5) w razie potrzeby uzupełnić istniejąca instalacje elektryczną.

  II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Określenie warunków: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  Informacje dodatkowe (sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
  Określenie warunków:
  posiadają środki finansowe na koncie lub zdolność kredytową na 50 000,00 zł PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości na kwotę minimum 100 000, zł PLN, (słownie: sto tysięcy).
  Zdolności technicznej lub zawodowej
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj.:
  1) Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 realizacje obejmujące modernizację, budowę, przebudowę kotłowni o mocy min 100kW,
  2) Wykonawca dysonuje lub będzie dysponował (możliwość powołania podwykonawców) co najmniej po jednej osobie posiadającej:
  - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, co najmniej z 3 letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu i realizacji,
  Na spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
  1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  2) wyciąg z banku lub zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych,
  3) ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej
  4) przedłoży załącznik nr 2 w zakresie wykonanych i zakończonych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia
  5) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 3

  III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
  Kryteria oceny ofert:
  za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zwierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium C – cena; Rg gwarancja; T – termin realizacji
  Powyższym kryteriom przypisano:
  Kryterium 1: Cena ofertowa – Skrót C: Waga 60%; Liczba punktów 60;
  Kryterium 2: Rękojmia i gwarancja - Skrót RG: Waga 30%; Liczba punktów 30;
  Kryterium 3: Termin wykonania - Skrót T: Waga 10%; Liczba punktów 10;
  Całkowita liczba punktów jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
  L = C + RG + T
  gdzie:
  L – całkowita liczba punktów
  C – liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto „
  RG – liczba punktów uzyskana w kryterium „Rękojmia i gwarancja„
  T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania„

  Sposób oceny oferty:
  Kryterium 1 (Cena ofertowa):
  C = (Cn : Cb) x KP x WC
  gdzie:
  C – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium
  Cn – cena minimalna
  Cb – cena badanej oferty
  KP – współczynnik proporcjonalności = 100
  WC – waga procentowa = 60%
  Kryterium 2 (Rękojmia i Gwarancja)
  W powyższym kryterium oceniane będzie wydłużenie terminu gwarancji.
  Liczba punktów, jaka zostanie przyznana w ofercie w kryterium „Rękojmia i Gwarancja” zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:
  - 48 miesięcy od darty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium - 0 punktów
  - 54 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium 15 punktów
  - 60 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium – 30 punktów
  UWAGA: Minimalny okres rękojmi i gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 48 miesięcy i otrzyma „0” punktów.
  Kryterium 3 (Termin wykonania)
  W powyższym kryterium oceniana będzie liczba dnia skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia. Liczba punktów, jaka zostanie przyznana w kryterium „Termin wykonania” za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia zostanie określona na podstawie wybory przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:
  - bez skrócenia terminu – oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów
  - skrócenie o 10 dni kalendarzowych – oferta otrzyma 5 punktów
  - skrócenie o 20 dni kalendarzowych – oferta otrzyma w tym kryterium 10 punktów

  Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 56 dni liczony od daty podpisania umowy, tj. 03.11.2017 r. , jednak nie dłużej niż do 28.12.2017 r. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zaoferował skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym zakresie i otrzyma 0 punktów.

  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  od 03.11.2017 r. do 28.12.2017 r.  (liczony w dniach: 56 dni)
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  V. OKRES GWARANCJI: min 48 miesięcy

  VI. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
  2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna
  3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
  b) wykaz robót budowlanych – załącznik nr 2
  c) wykaz osób (kadry technicznej) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3,
  d) wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  e) wzór umowy

  VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 26.10.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 16)
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej – sala posiedzeń I piętro.
  Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy, z wykonaniem przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł c.o. w kotłowni szkolnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 i 15”
  oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 27.10.2017 r. godz.13.00.

  VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI: jedna faktura przejściowa po zakończeniu 1 etapu, płatne przelewem, po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni. Jedna faktura końcowa po zakończeniu 2 etapu, jak wyżej, w terminie 21 dni.
  IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

  X. PYTANIA I ODPOWIEDZI
  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: infrastruktura@polanica.pl

  XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 30 dni tj. do 27.11.2017 r.

  XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

  XIII. ZAWARCIE UMOWY.
  Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.

  Pełna treść zapytania >>>>
  Formularz ofertowy >>>>
  Wykaz osób >>>>
  Wykaz robót >>>>
  Wzór umowy >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·