Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku
  Wysłano dnia 18-09-2017 o godz. 13:49:08 przez pl

  Administracja

  IT.271.12.2017.TP                                                                  Polanica-Zdrój 2017-09-18

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku Różaneczników i Parku Józefa w Polanicy-Zdroju

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych z kruszywa mineralnego w parku „Różaneczników” i w parku „Józefa” w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia:
  Remont alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego polegający na:  a) Uzupełnienie ubytków w nawierzchni mineralnej do poziomu krawędzi istniejących obrzeży kamiennych.
  b) Wyrównanie nierówności nawierzchni spowodowane ich uszkodzeniem mechanicznym i warunkami atmosferycznymi poprzez ubijanie i zawałowanie.
  c) Wyprofilowanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych na teren zielony parku
  d) Likwidacji zastoisk wody.
  e) Usuwanie chwastów i innych roślin samosiewnych w alejkach wraz z oczyszczeniem nawierzchni zielonych (trawników przy ścieżkach) z naniesionego kruszywa.
  f) Wykonanie odwodnienia powierzchni alejek poprzez wykonanie poprzecznych ścieków z kostki granitowej 9 x 11 cm na podbudowie/ławie  betonowej.
  Materiał:
  kruszywo mineralno granitowe o frakcji 0-31,5 mm; mieszanka drobna granitowa 0-5 mm; kostka granitowa 9-11 surowo łupana.

  Lokalizacja zadania i zakres rzeczowy do wykonania:

  Park Różaneczników :
  Nawierzchnie z kruszywa mineralno granitowego:
  Aleja nr 1 (od placu do wodozbioru tzw. dzbany) – 50,00 x 2,20 = 110 m2
  Ścieki poprzeczne z kostki kamiennej granitowej na gotowej ławie betonowej – szerokość ścieku 50 cm – 4 rzędy kostki kamiennej 9 – 11 cm:
  a) Ściek nr 1 ( przy placu) -  6,00 mb;
  b) Ściek nr 2 ( w połowie alejki) – 5,20 mb
  c) Ściek nr 3  ( w obrębie skrzyżowania alejek) – 2,20 + 9,40 + 2,90 = 14,50 m
  Uzupełnienie krawężnika granitowego surowo łupanego zlokalizowanego na wysokości wodozbioru „Dzbany”  (wzór istniejący)  - 7,00 mb
  Aleja nr 2 (od schodów terenowych do ul. Matuszewskiego)  – 80,00 x 2,30 = 184,00 m2
  Ścieki poprzeczne z kostki kamiennej granitowej na gotowej ławie betonowej – szerokość ścieku 50 cm – 4 rzędy kostki kamiennej 9 – 11 cm:
  a) Ściek nr 1 (przy schodach terenowych|) -  1,60 +5,00 = 6,60 mb;
  b) Ściek nr 2 (za kurtyna wodną) – 3,50 mb
  c) Ściek nr 3  (na pierwszym łuku alejki) – 3,50 mb,
  d) Ściek nr 4 (u zbiegu ul. Matuszewskiego|) – 3,50 mb,
  Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9 x 11 cm na podbudowie betonowej u podnóża schodów terenowych (zejście ze schodów) – 1,20 m2
  Park „Józefa”:
  Nawierzchnie z kruszywa mineralno granitowego:
  Alejka nr 3 (wzdłuż zaplecza sanatorium „Wielka Pieniawa” – 1,40 x 83,00 = 116,20 m2
  Ścieki poprzeczne z kostki kamiennej granitowej na gotowej ławie betonowej – szerokość ścieku 50 cm – 4 rzędy kostki kamiennej 9 – 11 cm:
  a) Ściek nr 1  -  1,60 mb;
  b) Ściek nr 2  – 1,60 mb

  Szczegółowa lokalizacja wg załączonej mapy sytuacyjno wysokościowej

  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

  3. Termin realizacji zamówienia: do 06.11.2017 r.
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  4. Okres gwarancji: 24 miesiące

  5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

  7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 29.09.2017 r. do godz. 14.00.                             

  8. Termin otwarcia ofert: 02.10.2017 r. o godz. 13.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

  9. Warunki płatności: przelew 21 dni.

  10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zastępca Burmistrza – Dariusz Kupiec – tel. 74 8680 600; Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

  11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza.
  Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kalkulacji cenowej (kosztorysu) z wyszczególnieniem wszystkich pozycji ujętych w przedmiocie zamówienia.
  Uwagi: oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz prawidłowego wyliczenia ilości kruszywa mineralnego przeznaczonego do wbudowania. Przyjmuje się, iż górę niwelety nawierzchni należy nawiązać od obrzeża kamiennego ze spadkiem poprzecznym – w kierunku terenów zielonych.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  Pełna treść zapytania ofertowego >>>>
  Formularz ofertowy >>>>
  Wzór umowy >>>>
  Mapa >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·