Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU–ETAP 1
  Wysłano dnia 05-09-2017 o godz. 14:09:51 przez pl

  Administracja


  IT.271.11.2017.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2017-09-01

  ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  – ETAP 1

   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej ulica Zakopiańska w Polanicy-Zdroju w km 0+00 - 0+042 o łącznej długości 42 m, wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy, ułożeniem nawierzchni z kruszywa łamanego.

  II.  ZAKRES PRAC:
  Zakres prac przewiduje:
  1) rozbiórki istniejącej nawierzchni tłuczniowo gruntowej,
  2) wykonanie koryta o głębokości 20 – 40 cm,
  3) wykonanie warstwy stabilizującej podłoże  z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm,
  4) wykonanie dolnej warstwy z tłucznia o gr 20 cm w obrębie jezdni
  5) wykonanie górnej warstwy z tłucznia o gr. 8 cm
  6) ściek z korytek betonowych na ławie betonowej,
  7) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,

  III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE
  a) Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót – wprowadzenie organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu będącego w posiadaniu Zamawiającego – 1 kpl.
  b) Odtworzenie trasy punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) – 0,042 km
  c) Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą  
  d) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm
  e) Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 3 km 2X0,15X0,3+2X0,04
  f) Regulacja obudów zaworów
  g) Regulacja włazów studni rewizyjnej
  h) Regulacja włazów studni telekomunikacyjnej
  i) Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm - jezdnia z poszerzeniami i zjazdy.
  j) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia
  k) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia
  l) Ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntem z wykopów na całym odcinku robót przy szerokości 100 cm (33+42)x1
  m) Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym w obrębie jezdni nie okrawężnikowanej, na szerokość 50 cm przy grubości 10 cm [(33+42)x0,5+48x1]x0,1
  n) Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 - krawężnik, obrzeże betonowe. 42x0,06
  o) Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na gotowej ławie betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - krawężnik wystający 12 cm na zjazdach 3 cm.
  p) Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w obrębie jezdni o gr 8 cm
  q) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego – oznakowanie  wg projektu będącego w posiadaniu Zamawiającego

  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

  V. LOKALIZACJA ZADANIA: działka nr 22, obręb Stary Zdrój, oraz 108, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju – ul. Zakopiańska od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 388  na odcinku 42,0 mb.

  VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  od 20.09.2017r. do 25.10.2017r.
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  VII.  OKRES GWARANCJI: 60 miesięcy

  VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
  najniższa cena
  Kryterium 1: cena OFERTOWA (CENA BRUTTO OFERTY) – O WADZE 100%
  Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
  Kryterium 1
  K(1) = (Cn : Cb) x 100% x WP
  gdzie: Cn –zaoferowana najniższa cena, Cb –cena z badanej oferty, WP współczynnik proporcjonalności = 100
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

  IX. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
  1. Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego,
  2. Wypełniony kosztorys ofertowy - wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego,
  3. Parafowany wzór umowy – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
  3. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
  datą złożenia oferty.
  Uwagi: Zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
  Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  tytuł: „Przebudowa ulicy Zakopiańskiej w Polanicy-Zdroju – etap 1”

  oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 19.09.2017 r.
  godz.12.00.

  X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 18.09.2017 r. do godz. 14.00.                             

  XI. TERMIN OTWARCIA OFERT: 19.09.2017 r. o godz. 12.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

  XI. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew 21 dni.

  XII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

  XIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: infrastruktura@polanica.pl

  XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 19.10.2017r.

  XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

  XVI. ZAWARCIE UMOWY.
  Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia

  ZAŁĄCZNIKI
  - Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,
  - projekt umowy – załącznik nr 2,
  - kosztorys ofertowy do wypełnienia – załącznik nr 3,

  Pełna treść zapytania >>>>
  Formularz ofertowy >>>>
  Kosztorys ofertowy >>>>
  Wzór umowy >>>>
  Projekt zagospodarowania - 1 etap >>>>
  Projekt docelowej organizacji ruchu >>>>
  Projekt tymczasowej organizacji ruchu >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·