Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: V sesja Rady Miejskiej - 21.06.2017 r.
  Wysłano dnia 12-06-2017 o godz. 12:55:40 przez ac

  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia 12 czerwca 2017 r.
  RM.0002.5.2017.                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

   

  DNIA 21 CZERWCA  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3  ODBĘDZIE SIĘ V  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.


  Porządek obrad:  1.    Otwarcie sesji.
  2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.    Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.    Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.    Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.    Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym Gminy w 2016 r.
  7.    Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
  8.    Stan infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i bazy sportowej pod kątem przygotowania do sezonu letniego.
  9.    Przyjęcie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta:
  a.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2016.
  b.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2016 rok.
  c.    Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.
  d.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok.
  e.    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Polanica – Zdrój za 2016 r. i  informacji o stanie mienia komunalnego.
  f.    Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2016.
  g.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2016 rok.
  h.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica – Zdrój.
  10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.    wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  b.    zmiany uchwały nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  c.    zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój.
  d.    przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy ul. Bolesława Chrobrego, obręb Stary Zdrój, miasto Polanica-Zdrój.
  e.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ulicy Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój.
  f.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stary Zdrój VI.
  g.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum VI.
  h.    zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanica - Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
  i.    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
  j.    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  k.    rozpatrzenia skargi z dnia 3 maja 2017 r.  na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  11.    Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  12.    Zamknięcie obrad.


                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                 Mateusz Jellin


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·