Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe: „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów̶
  Wysłano dnia 27-04-2017 o godz. 15:48:07 przez pl

  Administracja  Gmina Polanica–Zdrój                                                             Polanica – Zdrój, dn. 27.04.2017 r.
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia Operator odpowiedzialny będzie za:
  - Zapewnienie instruktorów/sędziów, z uprawnieniami Polskiego Związku Tenisa, na każdy turniej w dniach: 12.05.2017 – 14.05.2017 – I turniej; 09.07.2017 – 13.07.2017 – II i III turniej; 08.09.2017 – 10.09.2017 – IV turniej; na każdy turniej 4 instruktorów/sędziów, łącznie 192 godziny na 4 turnieje; łącznie 256 godzin na 4 turnieje; >>>>
  - Zapewnienie nadzoru pedagogicznego dla uczestników turniejów – 4 opiekunów posiadających uprawnienia Polskiego Związku Tenisa, łącznie 128 godzin na 4 turnieje;
  - Organizowanie głównych działań tj. przygotowanie zaplecza, akcesoriów, losowania, ogłaszanie wyników, raporty – łącznie 80 godzin na 4 turnieje;
  - Zapewnienie naklejek promocyjnych o wymiarach 6x6 cm wykonanych zgodnie z zasadami promocji projektów transgranicznych – 200 sztuk;
  - Zakup pamiątkowych koszulek promocyjnych wykonanych w 100% z bawełny o gramaturze minimum 160g/m2, z nadrukiem oznaczeń zgodnie z zasadami promocji projektów transgranicznych – 47 sztuk;
  - Zapewnienie 5 kortów tenisowych na każdy turniej – 3 korty w Polanicy – Zdroju w odległości nie większej niż 1300 metrów od centrum miasta oraz 2 korty w Dusznikach – Zdroju, korty muszą posiadać odpowiednie zaplecze dla uczestników turnieju;
  - Zakup pucharów za miejsca bieżące na jednym turnieju (7 kategorii), podstawa marmurowa, wysokość minimum 17,5 cm, 7 sztuk; 21 sztuk; >>>>
  - Zakup pucharów za miejsca w poszczególnych kategoriach w całym cyklu turniejów, podstawa marmurowa, wysokość minimum 30 cm, 7 sztuk;
  - Zakup kompletu nagród za miejsca zdobyte na każdym turnieju – plecaki sportowe posiadające co najmniej kieszeń główną do której zmieści się rakieta tenisowa, kieszeń na akcesoria – 5 sztuk; czapki tenisowe z daszkiem z oddychającej tkaniny z regulowanym zapięciem – 5 sztuk; frotki tenisowe szerokości 10 cm, bawełniane chroniące przed potem – 5 sztuk; koszulki sportowe, tenisowe, wykonanych w 100% z bawełny o gramaturze minimum 160g/m2 – 5 sztuk;
  - Zakup piłek tenisowych na potrzeby turniejów, piłki w klasie premium/turniejowe, o  przeznaczeniu na korty o wszystkich typach nawierzchni, z trójwarstwową membraną, stosowane przez Polski Związek Tenisa w celach szkoleniowych i turniejowych – 72 sztuki; 4 opakowania po 72 sztuki, łącznie 288 sztuk piłek tenisowych; >>>>
  - Zapewnienie transportu uczestników na miejsce przeprowadzania turniejów;
  - Zapewnienie transportu zbiorowego z miejsca zakwaterowania do obiektu sportowego - 560 km, transport zawsze na zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe wraz z przejazdem na wyżywienia – łącznie 3x (po śniadaniu, obiedzie i kolacji) – 710 km; >>>>
  2. Sposób przygotowania oferty cenowej
  2.1. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania (w przypadku składania oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Polanicy–Zdroju).
  2.2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.
  2.3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
  2.5. Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej.
  2.6. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej do właściwego rejestru, lub właściwego rejestru stowarzyszeń, uprawniające do występowania w obrocie prawnym.
  3. Informacje dodatkowe.
  3.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12.05.2017 – 14.05.2017; 09.07.2017 – 13.07.2017; 08.09.2017 – 10.09.2017;
  3.2. Operator musi posiadać osoby legitymujące się licencją Polskiego Związku Tenisa, doświadczenie w prowadzeniu obozów, treningów i zawodów tenisowych oraz doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych w ramach współpracy transgranicznej. Do oferty należy dołączyć odpowiednią informację.
  3.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
  3.4. Cena podana przez Zleceniobiorcę będzie obowiązująca i nie będzie podlegała waloryzacji   w okresie trwania zamówienia.
  3.5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 lub na adres e-mail: p.les@polanica.pl
  Propozycja złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Zleceniobiorcy.
  3.6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
  3.6. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 14.00.
  3.7. W przypadku zbyt wysokiej ceny lub niespełnienia warunków przez wszystkich oferentów, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.               
  3.8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcą jest Przemysław Leś – insp. ds. unijnych, pok. 25 tel. 074-868-06-30, mail: p.les@polanica.pl

  Burmistrz Miasta
  (-) Jerzy Terlecki

  Pełna treść zapytania >>>>
  Formularz propozycji cenowej >>>>
  Wzór umowy >>>>
  Zmiana treści zapytania >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·