Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Zaproszenie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zakwaterowanie wraz z wyżyw
  Wysłano dnia 25-04-2017 o godz. 15:48:19 przez pl

  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 25.04.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem i napojami uczestników turnieju
  Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Zakwaterowanie dla 33 osób (30 dzieci i 3 instruktorów) w dniach 12.05.2017 – 14.05.2017 – 2 noclegi (nocleg z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę), w dniach 09.07.2017 – 13.07.2017 – 4 noclegi (nocleg z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, z środy na czwartek), w dniach 08.09.2017 – 10.09.2017 – 2 noclegi (nocleg z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Łącznie 8 noclegów dla 33 osób.
  1.2. Wyżywienie dla 33 osób (30 dzieci i 3 instruktorów) składające się z śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji. >>>>
  1.2. Śniadania dla 33 osób (30 dzieci i 3 instruktorów).
  1.2.a. Wyżywienie dla 47 osób (30 dzieci i 3 instruktorów) składające się z obiadu, podwieczorku i kolacji. >>>>
  1.3. Napoje dla 33 osób (30 dzieci i 3 instruktorów).
  1.3. Napoje dla 47 uczestników turnieju, łącznie 376 sztuk. >>>>
  1.4. Zapewnienie możliwości korzystania z basenu krytego dla osób zakwaterowanych.
  1.4. Zapewnienie wstępu na basen dla 47 uczestników turnieju w trakcie dwóch turniejów w Polanicy – Zdroju, łącznie 94 bilety na basen. >>>>
  2. Sposób przygotowania oferty cenowej
  2.1. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania (w przypadku składania oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Polanicy–Zdroju).
  2.2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.
  2.3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
  2.5. Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej.
  2.6. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej do właściwego rejestru, uprawniające do występowania w obrocie prawnym.
  3. Informacje dodatkowe.
  3.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12.05.2017 – 14.05.2017; 09.07.2017 – 13.07.2017; 08.09.2017 – 10.09.2017;

  3.1.a. Odległość miejsca realizacji zamówienie nie może być większa niż 1,5 km od kortów tenisowych przy ul. Sportowej 7. >>>>
  3.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
  3.3. Cena podana przez Zleceniobiorcę będzie obowiązująca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie trwania zamówienia.
  3.4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 lub na adres e-mail: p.les@polanica.pl
  Propozycja złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Zleceniobiorcy.
  3.5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
  3.6. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 11.00.
  3.7. W przypadku zbyt wysokiej ceny lub niespełnienia warunków przez wszystkich oferentów, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.               
  3.8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcą jest Przemysław Leś – insp. ds. unijnych, pok. 25 tel. 074-868-06-30, mail: p.les@polanica.pl

  Burmistrz Miasta
  (-) Jerzy Terlecki


  Pełna treść zapytania >>>>
  Formularz propozycji cenowej >>>>
  Wzór umowy >>>>

  Zmiana treści zapytania >>>>

  Zmiana treści zapytania II >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·