Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: III sesja Rady Miejskiej - 29.03.2017 r.
  Wysłano dnia 21-03-2017 o godz. 11:20:36 przez ac

  Administracja

                              Polanica – Zdrój, dnia 21 marca 2017 r.
  RM.0002.3.2017                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 29 marca  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3  ODBĘDZIE SIĘ III  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.


  Porządek obrad:  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Ocena realizacji programów zdrowotnych, w tym szczepień przeciwko HPV i pneumokokom.
  7.Informacja na temat realizacji zadań zleconych przez Gminę, w tym utrzymania dróg i chodników w sezonie zimowym.
  8.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji podmiotowej i celowej wydatkowanej w roku 2015 przez Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji.
  9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  b.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020,     
  c.dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  d.zmieniająca uchwałę nr II/10/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  e.przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016,
  f.przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016,
  g.przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  h.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanica-Zdrój,
  i.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat,
  j.przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017-2023,
  k.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój,
  l.uzupełnienia sposobu wykorzystania działki nr 398/6 (AM-10), obręb Stary Zdrój, będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 24 listopada 1997 r. zawartej pomiędzy Gminą Polanica-Zdrój a Państwem Marią i Wojciechem Zaczyk,
  m.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy-Zdroju
  10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  11.Zamknięcie obrad.


                                                                    Przewodniczący
                                                     Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
                                                                   
                                                                 Roman Szymański


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·