Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU km 0+000 –
  Wysłano dnia 28-02-2017 o godz. 09:08:27 przez pl

  Administracja

  IT.271.7.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-23

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU
  km 0+000 – km 0+139


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Władysława Reymonta w Polanicy-Zdroju na odcinku km 0+000 – 0+139 (139 mb) wraz z wykonaniem nowej podbudowy ułożeniem nowej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej oraz przebudową zjazdów.
  II.  ZAKRES PRAC:
  1) Z rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowo gruntowej,
  2) wykonanie koryta o gł. 40 cm,
  3) wykonanie warstwy stabilizującej podłoże z mieszanki kruszywa i cementu,
  4) wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia o gr. 20 cm,
  5) wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna) gr 8 cm.
  6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
  III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE
  1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych – km 0, 139,
  2) Mechaniczna rozbiórka PODBUDOWY BETONOWEJ GR. 15 cm – 90,00 m2
  3) Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubości 5 cm – 60,00 m2,
  4) Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 3 km – 16,50 m3,
  5) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. do 3 km, załadunek i wywóz gruntu z korytowania - 206,40 m3,
  6) Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm - jezdnia z poszerzeniami i zjazdy – 516,0 m2,
  7) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia – 516,0 m2,
  8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia – 516,0 m2
  9) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 0-16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia – 516,0 m2,
  10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 0-12 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 516,0 m2,
  11) Ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntem z wykopów na całym odcinku robót przy szerokości 100 cm – 258,0 m2,
  12) Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym w obrębie jezdni nieokrawężnikowanej, na szerokość 50 cm przy grubości 20 cm – 12,90 m3.
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
  V. LOKALIZACJA ZADANIA: działka nr 319 obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju (ulica Władysława Reymonta w Polanicy-Zdroju na odcinku 139 mb licząc od istniejącej nawierzchni asfaltowej).
  VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  od 27.03.2017r. do 04.05.2017
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  VII.  OKRES GWARANCJI: ………..miesięcy

  VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
  najniższa cena
  Kryterium 1: cena OFERTOWA (CENA BRUTTO OFERTY) – O WADZE 90%
  Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
  Kryterium 1
  K(1) = (Cn : Cb) x 90% x KP
  gdzie: Cn –zaoferowana najniższa cena, Cb –cena z badanej oferty, KP współczynnik proporcjonalności = 100
  Kryterium 2
  Kryterium 2: Rękojmia i Gwarancja – O WADZE x 10 % x KP
  W powyższym kryterium oceniane będzie wydłużenie terminu gwarancji.
  Liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium: „Rękojmia i Gwarancja” zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:
  • 36 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium – 0 pkt
  • 48 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium – 5 pkt
  • 60 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium - 10 pkt

  UWAGA: Minimalny okres Rękojmi i Gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratu lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres tj. 48 miesięcy i otrzyma 0 punktów.  

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = K(1) + K(2).
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

  IX. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
  1. Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego,
  2. Wypełniony kosztorys ofertowy - wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego,
  3. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
  datą złożenia oferty.
  Uwagi: Zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
  Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  tytuł: „Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Polanicy-Zdroju”

  oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 14.03.2017 r. godz. 12.00

  X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 13.03.2017r. do godz. 14.00.                             

  XI. TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.03.2017 r. o godz. 12.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

  XI. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew 21 dni.

  XII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 86 80 611

  XIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: infrastruktura@polanica.pl

  XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 14.04.2017 r.

  XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

  XVI. ZAWARCIE UMOWY.
  Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia

  ZAŁĄCZNIKI
  - Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1, >>>>
  - projekt umowy – załącznik nr 2, >>>>
  - kosztorys ofertowy do wypełnienia – załącznik nr 3, >>>>
  - dokumentacja projektowa >>>>
  - pełna treść zapytania >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·