Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju
  Wysłano dnia 28-02-2017 o godz. 08:36:02 przez pl

  Administracja

  IT.271.6.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-02-28

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania o cenę na opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Obiekt składa się z czterech segmentów:
  Segment A (Hala Sportowa), pow. zabudowy 3 800 m2, pow. użytkowa 2 713,0 m2; kubatura 24 000 m3;
  Segment B (Pawilon Dydaktyczny), pow. zabudowy 872 m2, pow. użytkowa 1783,80 m2, kubatura 9156 m3,  
  Segment C (Pawilon Dydaktyczny), pow. zabudowy 886,20 m2, pow. użytkowa 2 441,20 m2, kubatura 11 609,00 m3,
  Segment D (internat), pow. zabudowy 237 m2, pow. użytkowa 219, 10 m2, kubatura 752, 80 m3;
  Kotłownia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku D (Internat).
   
  Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z opracowaniem audytu energetycznego, a co najmniej obejmować następujący zakres wskazany przez zamawiającego:
  • wykonanie inwentaryzacji (budowlanej, źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody) dla potrzeb audytu energetycznego,
  • sporządzenie audytu energetycznego wg obowiązujących przepisów i wymagań,
  • obliczenie efektów ekologicznych,
  • obliczenie emisji zanieczyszczeń,
  • wyliczenie wskaźników rezultatu,
  • wyliczenie zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP
   
  Zamawiający planuje wykorzystać audyt energetyczny do: uzyskania premii termomodernizacyjnej na warunkach określonych w Ustawie z 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (premia termomodernizacyjna wynosi 16%) oraz do pozyskania środków z Funduszu Ochrony Środowiska, z Regionalnego Programu Operacyjnego, z funduszy unijnych (dofinansowanie wynosi do 85%).
   
  Wycena prac powinna ujmować w szczególności:
  - spotkania i przeprowadzanie uzgodnień z Inwestorem,
  - wizje lokalne,
  - zapoznanie się z obiektem,
  - pomiary uzupełniające,
  - inwentaryzację budowlaną do celów audytu,
  - inwentaryzację źródła ciepła do celów audytu,
  - inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania do celów audytu,
  - inwentaryzację instalacji ciepłej wody do celów audytu,
  - pracę twórczą,
  - obliczenia,
  - przedstawienie propozycji najkorzystniejszych rozwiązań,
  - uzgodnienie z Inwestorem wyboru przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  - omówienie wyników audytu energetycznego,
  - wszystkie pozostałe prace towarzyszące.
   
  Oferta cenowa powinna uwzględniać, aby zakres audytu obejmował m.in.:
  - charakterystykę stanu technicznego: źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody, wentylacji, dachu, stropodachu, podłogi, ścian, okien i drzwi,
  - ocenę aktualnego stanu technicznego: źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody, wentylacji, dachu, stropodachu, podłogi, ścian, okien i drzwi,
  - charakterystykę energetyczną,
  - optymalizację poszczególnych prac termomodernizacyjnych,
  - kalkulację przewidywanych kosztów inwestycyjnych,
  - obliczenie zużycia ilości energii cieplnej na ogrzewanie przed i po termomodernizacji dla kilku wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (kombinacji, zestawów usprawnień),
  - obliczenie kosztów ogrzewania przed i po termomodernizacji dla kilku wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (kombinacji, zestawów usprawnień),
  - obliczenie emisji zanieczyszczeń,
  - obliczenie efektu ekologicznego,
  - obliczenie wskaźnika rezultatu,
  - obliczenie zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP,
  - wariantowe rozpatrzenie wszystkich możliwych usprawnień ze wskazaniem rozwiązania optymalnego dla Inwestora, np.:
  modernizację źródła ciepła (kotłowni),
  modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  modernizację instalacji ciepłej wody,
  ocieplenie dachu,
  ocieplenie stropodachu,
  ocieplenie ścian zewnętrznych,
  ocieplenie podłogi,
  wymianę okien,
  zmniejszenie powierzchni okien,
  wymianę drzwi zewnętrznych,
  wykonanie izolacji pionowej,
  odtworzenie opaski,
  naprawę uszkodzonych elementów,
  montaż kolektorów słonecznych, (jeżeli dotychczasowe zużycie ciepłej wody będzie odpowiednio wysokie, a inwestycja ekonomicznie uzasadniona),
  wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z układami odzysku ciepła, (jeżeli będą możliwości techniczne, a inwestycja ekonomicznie uzasadniona),
  inne wg sugestii i wytycznych inwestora,

  między innymi w oparciu o następujące przepisy:

  - ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz. 1459 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. 2009, nr. 43, poz. 346 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  przy czym rozporządzenie to w wielu elementach procedury obliczeniowej odsyła do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376) oraz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

  Forma opracowania
  Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej - 5 egzemplarzy) oraz elektronicznej na płycie DVD

  Terminy
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w pełnym zakresie w terminie do 25.04.2017 r.

  Kryteria oceny oferty
  Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą są ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

  Termin złożenia oferty i wymagania
  Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój ( sekretariat I piętro) w terminie do 08.03.2017  do godziny 14.00
  Oferty zostaną złożone na załączonym do zapytania ofertowego  formularzu– zał. nr 1.
  Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadało oznaczenia:
  OFERTA PRZETARGOWA PN.: „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.
  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, w dniu 09.03.2017 r. o godz. 13.00
  Pytania i odpowiedzi
  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: infrastruktura@polanica.pl

  Termin związania ofertą
  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 09.04.2017 roku.

  Zawarcie umowy.
  Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.

  pełna treść ogłoszenia >>>>
  formularz ofertowy >>>>
  wzór umowy >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·