Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  Wysłano dnia 28-02-2017 o godz. 08:23:12 przez pl

  Administracja IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-28

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1

  (odcinek od schodów terenowych – skarpa „CORSO” do schodów zwanych schodami do kościoła)

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).


  I. Przedmiot zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej jezdni, ciągów pieszych na dojściu od istniejących schodów terenowych CORSO (schody na skarpie), wzdłuż skarpy, do ul. Kamiennej. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace związane z budową nowego oświetlenia.
  II.  Zakres prac:
  Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Maltańskiego, w miejsce nawierzchni asfaltowej, na odcinku: od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy, do istniejących schodów zwanych „schodami do kościoła”.  Ze względów bezpieczeństwa ruchu, wzdłuż w/w ciągu pieszego, na całej długości istniejącej skarpy przewiduje się wybudowanie murku małej architektury pełniącej funkcje ochrony dla pieszych. Całość prac obrazuje plan zagospodarowania terenu – etap 1, załączony do projektu budowlanego.
  III. Szczegółowy zakres prac obejmuje
  a) Rozebranie obrzeży betonowych – 192, 0 m,
  b) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek asfaltowych – 155, 00 m2,
  c) Załadunek i wywóz gruzu z opłatą za składowanie – 10, 81 m3,
  d) Wykonanie wykopów z transportem urobku do 3km i opłatą za składowanie – 24, 0 m3,
  e) Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem urobku samochodami do 3 km wraz z opłata za składowanie – 113,00 m3,
  f) Wykonanie przykanalików z rur PCV – 13, 00 m
  g) Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem i osadnikiem – 4 szt.
  h) Koryto wykonywane mechanicznie o gł. 30 cm – ciągi piesze – 259 m2,
  i) Wykonanie podbudowy z betonu B-20 w części chodnika i jezdni – 16 m2,
  j) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. po zagęszczeniu 20 cm – 243,0 m2
  k) Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 – ściek z kostki kamiennej, obrzeże betonowe, krawężnik betonowy – 8,74 m3
  l) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm, nieregularnej na podsypce cementowo piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 16, 00 m2,
  m) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, na gotowej ławie betonowej – 102,00 m,
  n) Nawierzchni z kostki brukowej betonowej – kostka betonowa typ Maltański gr 6 cm, kolor grafitowy – 243,0 m2
  o) Wykonanie ścieku w chodniku wzdłuż muru z kostki kamiennej 9x11 cm na gotowej lawie betonowej, szer. ścieku 50 cm – 5 rzędów kostki kamiennej 9-11 cm – 52, 00 m,
  p) Wykonanie ławy betonowej z betonu B-20 – 11,52 m3,
  q) Zbrojenie ławy betonowej – 0,156 t,
  r) Wykonanie muru z bloczków betonowych – 11,52 m3,
  s) Wykonanie okładziny muru z płyt piaskowcowych gr. 5 cm mocowanych na klej – 96,22 m2,
  t) Wykonanie poręczy w konstrukcji muru z kształtowników stalowych – 1,016 t
  u) Remont istniejącego muru oporowego – 55,00 m
  Branża Elektryczna
  a) Wykonanie wykopów (rowów) dla kabli – 99,00 m
  b) Mechaniczne zasypanie rowów dla kabli – 99,00 m
  c) Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie - 99,00 m,
  d) Układanie kabli w rurach – 119,00 m
  e) Stawianie słupów oświetleniowych - 5 szt.
  f) Układanie bednarki – 30,0 mb,
  g) Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp 70W – 5,0 szt.
  h) Pomiary uziemienia ochronnego – 6 pomiarów
  i) Demontaż słupów oraz opraw istniejącego oświetlenia – 4 szt.
  IV. Lokalizacja zadania: działka nr 380/2, obręb Stary Zdrój w Polanicy-Zdroju (ciąg pieszy od schodów terenowych CORSO, wzdłuż budynku, do schodów zwanych schodami do kościoła.
  V. Termin realizacji zamówienia:

  od 31.03.2017 r. do 12.05.2017 r.
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  VI.  Okres gwarancji: ………. miesięcy

  VII. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
  Kryterium 1: cena OFERTOWA (CENA BRUTTO OFERTY) – O WADZE 90% KP
  Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
  Kryterium 1
  K(1) = (Cn : Cb) x 100% x KP
  gdzie: Cn –zaoferowana najniższa cena, Cb –cena z badanej oferty, KP współczynnik proporcjonalności = 100
  Kryterium 2
  Kryterium 2: Rękojmia i Gwarancja – O WADZE x 10 % x KP
  W powyższym kryterium oceniane będzie wydłużenie terminu gwarancji.
  Liczba punktów , jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium: „Rękojmia i Gwarancja” zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:
  • 48 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium – 0 pkt
  • 54 miesiące od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium – 5 pkt
  • 60 miesięcy od daty odbioru – oferta otrzyma w tym kryterium - 10 pkt

  UWAGA: Minimalny okres Rękojmi i Gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratu lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres tj. 48 miesięcy i otrzyma 0 punktów.  


  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = K(1) + K(2).
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

  VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 14.03.2017r. do godz. 14.00.                             

  IX. Termin otwarcia ofert: 15.03.2017 r. o godz. 12.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

  X. Warunki płatności:

  przelew 21 dni.

  XI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

  XII. Sposób przygotowania oferty:
  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza. Należy ja przedłożyć w zapieczętowanej kopercie z nazwą oferenta i oznaczeniem zadania tj.: „Przebudowa ul. Kościelnej – etap 1”     
  Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kalkulacji cenowej (kosztorysu) z wyszczególnieniem wszystkich pozycji ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.
  Uwagi: Zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

  XIII. Pytania i odpowiedzi

  Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: infrastruktura@polanica.pl

  XIV. Termin związania ofertą

  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 15.04.2017 r.

  XV. Zawarcie umowy.

  Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.

  pełna treść ogłoszenia >>>>
  dokumentacja techniczna >>>>
  formularz ofertowy >>>>
  wzór umowy >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·