Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 25.07.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-07-2017 o godz. 13:04:11


  Obwieszczenie - zmiana SUiKZP
  Administracja
   
   
   
   
  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polanicy-Zdroju uchwały nr VIII/60/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój dla terenów położonych w północnej części miasta oraz uchwały nr V/34/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.
    
  OBWIESZCZENIE
   
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Polanica-Zdrój

  pełna treść obwieszczenia  >>>>>   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 25-07-2017 o godz. 10:43:01


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1361 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-07-2017 o godz. 15:57:31


  Informacja Burmistrza Miasta - konsultacje społeczne
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Polanica–Zdrój konsultacji z jej mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi wewnętrznej).

  (Czytaj więcej... | 908 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2017 o godz. 13:04:34


  Zam. do 30000 - 2017:
  Administracja


  IT.271.10.2017.TP                                                                              Polanica-Zdrój 2017-12

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdrój.

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie łącznika drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Bystrzycka (DEPTAK) – Lipowa w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wyrównanie istniejącej podbudowy
  2) Uzupełnienie miejscowo istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31 mm do  5 cm,
  3) Wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 30x15x100 na ławie betonowej,
  4) Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
  5) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. 10 cm.
  Projekt zagospodarowania – Załącznik nr 3

  (Czytaj więcej... | 4170 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-07-2017 o godz. 17:03:15


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego-14.07.2017
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 10 lipca  2017 r.
  RM.0012.5.7.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  14  lipca   2017 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2441 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-07-2017 o godz. 14:27:35


  Z.powyżej 30000-2017: Ołoszenie o przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła c.o. Szkoła Pod
  Administracja

  Ogłoszenie nr 546214-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

  Nr referencyjny AM-ZP.271.11.2017.JZM

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła c.o. i dostosowanie istniejących instalacji w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju”

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  SIWZ >>>>  

  załączniki od 1 do 7B >>>>   

  załącznik nr 8 -wzór umowy >>>>    

  załącznik nr 9  - PFU >>>>   

  załącznik nr 10 - AUDYT >>>>   

  informacja z otwarcia ofert >>>>  

  ---------------------------------------------------------------

  wybór najkorzystniejszej oferty  >>>>>  

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 06-07-2017 o godz. 13:20:15


  Z.powyżej 30000-2017: Wybór najkorzystniejszej oferty: Zagospo. tzw. Małego Rynku w Polanicy Zdroju w
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 05.07.2017 r.

  znak sprawy: AM-ZP.271.9.2017.JZM


  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

  Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 06-07-2017 o godz. 08:26:13


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 60/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1308 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-06-2017 o godz. 17:02:09


  Z.powyżej 30000-2017: Wybór najkorzystniejszej oferty: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 28.06.2017 r.


   Znak sprawy: AM-ZP.271.10.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:
   „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

   

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 28-06-2017 o godz. 14:44:13


  Sesje-ogłoszenia: VI Sesja Rady Miejskiej - 3.07.2017 r.
  Administracja

                   Polanica – Zdrój, dnia 26 czerwca 2017 r.
  RM.0002.6.2017.

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 3 LIPCA 2017 r. o godz. 14.30 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2072 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 26-06-2017 o godz. 14:44:48


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (338)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 338 (AM–9) o pow. 2 602 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00066755/6.

  (Czytaj więcej... | 10278 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-06-2017 o godz. 10:59:28


  Komisje - ogłoszenia: Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 03.07.2017 r.
  Administracja                       Polanica - Zdrój, dnia 22 czerwca 2017 r.
  RM.0012.1.7.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE  O ZMIANIE  TERMINU  POSIEDZENIA
  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY – ZDROJU
  ZAPLANOWANEGO  NA   DZIEŃ  30  CZERWCA  2017 r.

  Zawiadamiam, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 2767 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-06-2017 o godz. 16:38:07


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1287 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-06-2017 o godz. 14:33:36


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-5.07.2017 r.
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia   22 czerwca  2017 r.
  RM.0012.4.5.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 5 lipca 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2359 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-06-2017 o godz. 15:01:32


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  Administracja

                                Polanica - Zdrój, dnia 21 czerwca 2017 r.
  RM.0012.1.7.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  CZERWCU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3631 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-06-2017 o godz. 13:34:48


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 387/3 (AM–2) o pow. 3 052 m², obręb Nowy Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00084283/8,
  2) 387/4 (AM–2) o pow. 2 997 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084285/2,
  3) 387/5 (AM–2) o pow. 2 850 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084287/6,
  4) 387/6 (AM–2) o pow. 2 615 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084289/0,
  5) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087863/9.

  (Czytaj więcej... | 9919 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-06-2017 o godz. 13:01:23


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9231 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-06-2017 o godz. 11:23:41


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja                                Polanica – Zdrój, dnia  20 czerwca  2017 r.
  RM.0012.5.6.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU  2017 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  30 czerwca   2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3928 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-06-2017 o godz. 15:29:31


  Komisje - ogłoszenia: Zmiana formy posiedzenia w dniu 19 czerwca 2017 r.
  Administracja                                Polanica – Zdrój, dnia 13 czerwca  2017 r.
  RM.0012.2.5.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  WRAZ Z KOMISJĄ UZDROWISKOWĄ, EKOLOGII I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU CZERWCU  2017 R.
   - ZMIANA   FORMY  POSIEDZENIA

  (Czytaj więcej... | 2184 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-06-2017 o godz. 14:42:02


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4705310
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  13-06-2017
  · Informacja o wyniku przetargu
  · OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  · INFORMACJA
  · ZNALEZIONO PSA!
  12-06-2017
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z Komisja Uzdrow
  · V sesja Rady Miejskiej - 21.06.2017 r.
  07-06-2017
  · Znaleziono kluczyk do samochodu marki BMW
  06-06-2017
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 14.06.2017 r.
  31-05-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 49/2017)
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 7.06.2017 r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·