Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 14/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1551 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-01-2018 o godz. 15:59:54


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Administracja

  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:
  ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru,
  na wyżej wymienione stanowisko wybrana została:

            Pani Sylwia KUREK
          zam. w Starym Wielisławiu
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Sylwia Kurek spełnia wymagania  niezbędne i dodatkowe  zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe i jest w dobrym stopniu przygotowana do pracy na w/w stanowisku. Ponadto wykazała się predyspozycjami do pracy z klientem urzędu oraz chęcią do podnoszenia swoich kwalifikacji.

  Polanica-Zdrój, 19 stycznia 2018 r.

  Pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-01-2018 o godz. 14:54:21


  Dofinansowanie na likiwdację AZBESTU!!!
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów) zawierających AZBEST.  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25, nr tel. 74 868 06 30 lub na stronie www.bip.polanica.pl


  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju


  do dnia 02 lutego 2017 r.

  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2018 o godz. 09:31:20


  Sesje-ogłoszenia: I sesja nadzwyczajna - 17.01.2018 r.
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia  16 stycznia 2018 r.
  RM.0002.1.2018                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

  DNIA 17 STYCZNIA 2018 r. o godz. 15.15  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA  I  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W 2018 ROKU.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2482 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-01-2018 o godz. 15:14:00


  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 10 stycznia 2018r.

   

  O G Ł O S Z E N I E


  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2018 roku, z zakresu:

  (Czytaj więcej... | 9130 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-01-2018 o godz. 15:53:48


  Otwarty konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w ramach gminnego pr
  Administracja  O G Ł O S Z E N I E


   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późn. zm.)
     

  BURMISTRZ MIASTA   POLANICA – ZDRÓJ


  ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczenia zdrowotnego  w ramach gminnego programu  zdrowotnego  przyjętego do realizacji w 2018 roku, w zakresie:

  I. Profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV)

  (Czytaj więcej... | 22358 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-01-2018 o godz. 15:29:55


  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-17.01.2018 r.
  Administracja                        Polanica – Zdrój, dnia 11 stycznia  2018 r.
  RM.0012.2.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  17 stycznia 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 11-01-2018 o godz. 14:08:21


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego-19.01.2018
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 10 stycznia  2018 r.
  RM.0012.5.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 stycznia 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2832 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-01-2018 o godz. 13:15:17


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 4 i 5/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 2849 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-01-2018 o godz. 15:39:12


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 23.01.2018r.
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 5 stycznia 2018 r.
  RM.0012.4.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 23 stycznia 2018 r.    o godz. 1430  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Polanicy – Zdroju  przy ul. J. Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2457 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-01-2018 o godz. 14:01:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Kimisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-11.01.2018 r.
  Administracja                      Polanica – Zdrój, dnia 4 stycznia 2018 r.
  RM.0012.3.1.2018.AC                    
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  STYCZNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2214 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-01-2018 o godz. 08:08:30


  Z.powyżej 30000-2018: IV Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Administracja

  Ogłoszenie nr 500455-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.
   

  (Czytaj więcej... | 2799 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 03-01-2018 o godz. 15:04:36


  Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego
  Administracja

  Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nadania nazwy ulicy >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-12-2017 o godz. 13:58:55


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 9.01.2018 r.
  Administracja                           Polanica-Zdrój, dnia 29 grudnia 2017  r.
  RM.0012.7.1.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018  r.

  Zawiadamiam, że na dzień   9 stycznia  2018 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-12-2017 o godz. 11:36:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 2.01.2018 r.
  Administracja                           Polanica - Zdrój, dnia 29 grudnia  2017 r.
  RM.0012.1.1.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  2 stycznia   2018 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1971 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-12-2017 o godz. 11:32:37


  Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Administracja


   
  Polanica - Zdrój, 27 grudzień 2017 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 01 stycznia 2018r. stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Wymiaru podatków i opłat lokalnych


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  Arkusz oceny kandydata (pdf) >>>>


  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-12-2017 o godz. 14:27:22


  Informacta dot. przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Op
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 27 grudzień 2017 r.

  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  Informuję, iż z osobą wyłonioną dn. 20 grudnia 2017 r. w drodze naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju nie została nawiązana umowa o pracę.

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój ogłosi nowy nabór na w/w stanowisko.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-12-2017 o godz. 14:16:39


  Zam. do 30000 - 2017: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie tablic dla projektu M
  Administracja
  Polanica–Zdrój, 27.12.2017 r.

  UE.271.4.2017.PL

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic dla projektu pn.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, realizowanego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa, Priorytet nr 4 RPO WD

   

  została wybrana oferta cenowa Firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56–120 Brzeg Dolny.

   

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-12-2017 o godz. 09:25:21


  Zaproszenie do składania ofert - tablice Modernizacja oczyszczalni
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 21.12.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                           
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.4.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

   

  Wykonanie dwóch tablic dla projektu pn.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, realizowanego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa, Priorytet nr 4 RPO WD


     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 7375 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-12-2017 o godz. 16:43:24


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze
   
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:
  ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru,
  na wyżej wymienione stanowisko wybrany została:

  Pani Anna Szarawara  zam. w Szczytnej

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  (Czytaj więcej... | 1010 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 20-12-2017 o godz. 14:17:26


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4909408
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  20-12-2017
  · XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28.12.2017 r.
  · Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  15-12-2017
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  · X, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
  12-12-2017
  · Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu uchwał
  08-12-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 107/2017)
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  06-12-2017
  · Informacja o wyniku przetargu
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-15.12.2017 r.
  05-12-2017
  · Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dom Sportowca (III przetarg)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·